KRÁLOVNÁ TURZOVKY,ROZPRESTRI NAD NAMI PLÁŠŤ SVOJEJ OCHRANY!
 
 
 
 
 
19.08.2007 11:13 - K 6.Rane Ježišovej
 

Modlitba v najvčšej núdzi ku 6 rane pána Ježiša

K rane na pleci Ježišovom od nesenia kríža

 

img254/4862/dvojitmenivoddpc2.gif

 

img511/9169/corazonesjesusmariayb0.jpg

img254/4862/dvojitmenivoddpc2.gif

 

Modlitba v najväčšej núdzi:Môj najláskavejší Ježišu,tichý Baránku boží,ja hriešny človek pozdravujem a úctivo boskávam Tvoju nasvätejšiu Ranu,ktorú si mal na svojom pleci kedˇsi niesol ťažký kríž.Táto tvoja šiesta presvätá rana zapríčinila ti nevýslovné bolesti a muky na celom tvojom presvätom tele.Klaniam sa ti trpiaci spasiteľu,chválim a zveľebujem ťa a z celého srdca ti dakuhjem za túto tvoju prebolestnú ranu a za t voj ťažký kríž,ktorý si niesol na tejto presvätej rane.Môj najláskavejší spasiteľu pre veľké bolesti tejto tvojej rany a pre t voj ťažký kríž,ktorý si niesol na tejto presvätej rane ťa prosím zmiluj sa nadomnou,bjednym hriešnikom vyslyš moje proesby / tu povedz svoje prosby/potom sa modli 7 x Otče Náš,Zdravas Mária ak chceš pridaj aj Sláva Otcu.

 

Modlitby

MODLITBA K SVÄTÉMU MICHAELOVI ARCHANJELOVI (Lev XIII.)

 

 


Svätý Michael archanjel, bráň nás v boji: buď nám ochranou proti zlobe a úkladom diablovým.

– Nech mu Boh prikáže, pokorne prosíme: a ty, knieža nebeského vojska, zvrhni Satana a iných zlých duchov, ktorí k skaze duší obchádzajú svetom, Božskou mocí do pekelnej priepasti.

Amen.

 

 
 
   
   
Litánie k sv. Michalovi archanjelovi
 

 

 

Pane, zmiluj sa nad nami,
Kriste, zmiluj sa nad nami,
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, prijmi naše modlitby.
Otec z nebies, Bože,                              zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Najsvätejšia Trojica, jeden Bože,
Svätá Mária, Kráľovná anjelov,                 oroduj za nás.
Svätý Michal, naplnený Božou múdrosťou,
Svätý Michal, ctiteľ Večného slova,
Svätý Michal, korunovaný cťou a slávou,
Svätý Michal, veliteľ nebeských zborov,
Svätý Michal, ctiteľ Najsvätejšej Trojice,
Svätý Michal, ochranca raja,
Svätý Michal, vodca izraelského ľudu,
Svätý Michal, sila bojujúcej Cirkvi,
Svätý Michal, česť a radosť oslávenej Cirkvi,
Svätý Michal, svetlo anjelov,
Svätý Michal, zástanca pravoverných,
Svätý Michal, pomocník kresťanov,
Svätý Michal, nádej v čase smrti,
Svätý Michal, najistejšia pomoc,
Svätý Michal, pomocník v nebezpečenstvách,
Svätý Michal, ochranca od večnej smrti,
Svätý Michal, útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smrti,
Svätý Michal, knieža náš,
Svätý Michal, zástanca náš.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Svätý Michal, knieža Kristovej Cirkvi, pros u Pána za nás, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa:
Pane Ježišu, na príhovor sv. Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Svätý Michal archanjel, ochranca svätej Cirkvi! My, hoci nehodní žiadať tvoju pomoc, predsa sa spoliehame na tvoju dobrotu, veď ty pomáhaš každému, kto sa s dôverou k tebe utieka. Obraciame sa na teba spolu s našimi anjelmi strážcami za účasti všetkých nebeských zborov, ktoré sú svedkami našej nádeje v teba. Vyberáme si ťa za nášho ochrancu a osobitne za zástancu. Sľubujeme, že ako tvoji ctitelia budeme šíriť túto pobožnosť k tebe. Sprevádzaj nás počas celého nášho života, aby sme nikdy ani skutkami ani myšlienkami neurazili Pána Boha. Ochraňuj nás od všetkých diabolských pokušení, zvlášť proti viere a čistote. V čase našej smrti nás vypros u Pána pokoj a voveď nás do večnej radosti. Amen.

 

 

 

 

 

Modlitby 1

 

Modlitby

 

KRÁLOVNÁ TURZOVKY,ROZPRESTRI NAD NAMI PLÁŠŤ SVOJEJ OCHRANY!
Kategorie: Za uzdravenie
12.03.2010 18:00 - Za uzdravenie

Modlitba za chorých

 

 

Modlitba za uzdravenie chorých

 

 

           Svätý jozef,patrón cirkvi svätej,patrón rodín,pacujúcich a chorých,Ty,ktorý Si spolu s Ježišom tvrdo pracoval,aby si získal každodenný chlieb,ktorý si zakúšal obavy o zajtrajšok,ťažkosti chudoby a biednu situáciu robotníka.

         Pohliadni dnes na naše rodiny,trýznené chorobami.Pomáhaj nám v týchto ťažkých chvíľach,odvracaj od nás malomyselnosť a zúfalstvo.Poskytuj lekárom a ošetrovateľom hojné milosti správnej a rýchlej diagnostiky a vhodnej účinnej liečby,aby sme sa skoro mohli tešiť z daru zdravia.

Svätý Jozef,patrón chorých oroduj za nás!Amen.

 

Zdravas Jozef

Zdravas Jozef,milosti plný,ktorý si nosil Spasiteľa na rukách,pred Tvojimi očami rástol,požehnaný si medzi mužmia požehnané je dieťa Tvojej panenskej manželky Ježiš.

   Svätý Jozef ,pozemský otec Syna Božieho,pros za nás hriešnych v naších starostiach rodinných,zdravotných i pracovných až do nášho posledného dňa,a buď našou oporou v hodine našej smrti.Ameň!

Svätý Jozef ,patrón rodín,robotníkov a  chorých oroduj za nás!

 

 

 

 

 

Modlitby