Modlitba sv.Mechtildy za zosnulých: Prekvapujúce tajomstvo duše v očistci

Modlitba sv.Mechtildy za zosnulých: Prekvapujúce tajomstvo duše v očistci

Svätá Mechtilde.Náš Pán Ježiš dal svätej Mechtilde otčenáš za duše v očistci.Keď sa ho sv.Mechtilde modlila videla celé húfy duší vyslobodených z očistca,žiariacich stúpajúcich k nášmu Pánovi do večnej slávy.

 

Modlitba sv.Mechtildy za zosnulých:
Prekvapujúce tajomstvo duše v očistci


Otče náš, ktorý si na nebesiach, pokorne Ťa prosíme. Večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ktoré si prijal ako tvoje stvorenia, ak Ťa nemilovali, ale Ťa odohnali a nevážili si Ťa. 

Na znak obety zmierenia a kajúcnosti Ti ponúkam ako obetu všetku lásku a dobrotu Tvojho milovaného Syna nášho Pána Ježiša Krista.

Posväť sa meno Tvoje. Pokorne Ťa prosím, večný Otče, dobrotivý a milosrdný : odpusť dušiam, ktoré neoslavovali Tvoje sväté meno a ktoré ho často vyslovovali nehodne a ľahkomyselne. 

Na znak obety zmierenia a pokánia Ti obetujem všetky príhovory, ktorými Tvoj milovaný Syn, náš Pán Ježiš Kristus, oslávil Tvoje sväté meno na tejto zemi.

Príď kráľovstvo Tvoje.Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ktoré po Tebe netúžili horúcou láskou a hlbokou túžbou po Tvojom kráľovstve, 

Na znak obety zmierenia a pokániaza ich početné hriechy Ti obetujem naliehavé
želania Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý chce, aby bol celý svet prijatý do Tvojho svätého kráľovstva. 

Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi. Pokorne ťa prosíme, večný Otče dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, čo sa nepodriadili zbožne Tvojej svätej vôli, ale často sledovali iba svoju vlastnú vôľu. 

Na znak obety zmierenia a kajúcnosti Ti ponúkame Božské Srdce Ježišovo a jeho veľkú poslušnosť.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam zomrelých, že neprijímali s dokonalou túžbou a láskou Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu a často sa stali jej celkom nehodnými a mnohé ju zriedka prijímali. 

Na znak uzmierenia a pokánia obetujem Ti za tieto ich hriechy Najsvätejšiu Sviatosť a pobožnosť Tvojho Syna, tiež jeho najvrúcnejšiu lásku, pre ktorú nám tento svoj drahý poklad zanechal.

Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam ich viny, keď nemilovali svojich nepriateľov a nechceli im odpustiť. 

Na znak uzmierenia a pokánia za ich mnohé hriechy Ti obetujeme všetky sväté slová Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý na kríži povedal : "Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia."

Neuveď nás do pokušenia. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, čo neodporovali pokušeniam, ale podľahli pokušeniam Zlého a zničili sa. 

Na znak uzmierenia a pokánia Ti ponúkame poslušnosť, ťežké práce a všetko trpké utrpenie a smrť tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Ale zbav nás Zlého. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam a priveď ich s Ježišom Kristom do Tvojho kráľovstva slávy, ktorým si ty sám. Amen.