Korunka k Božiemu Milosrdenstvu
31.10.2007 12:57 - Korunka - trvalý odkaz

Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého-

OTče náč,ktorý si na nebesiach

Zdravas Maria

Vrím v Boha


Večný Otče,obetujem Ti telo a krv,
Dušu a Božstvo Tvoj ho nejmilšieho Syna
a nášho Pána Ježišy Krista,
na zmierenie naších hriechov a hriechov celého sveta.

Pre jeho bolestné utrpenie
bud' milosrdný k nám
i k celému svetu.

Pre jeho bolestné utrpenie
bud' milosrdný k nám
i k celému svetu.

Pre jeho bolestné utrpenie
bud' milosrdný k nám
i k celému svetu.

Pre jeho bolestné utrpenie
bud' milosrdný k nám
i k celému svetu.

Pre jeho bolestné utrpenie
bud' milosrdný k nám
i k celému svetu.

Pre jeho bolestné utrpenie
bud' milosrdný k nám
i k celému svetu.

Pre jeho bolestné utrpenie
bud' milosrdný k nám
i k celému svetu.

Pre jeho bolestné utrpenie
bud' milosrdný k nám
i k celému svetu.

Pre jeho bolestné utrpenie
bud' milosrdný k nám
i k celému svetu.

Pre jeho bolestné utrpenie
bud' milosrdný k nám
i k celému svetu.

Tento desiatok se modlí celkom  5 x   .

Na zakončenie:

3 x     Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý nesmrtelný,
zmiluj se nad nami a nad celým svetom.

 


Úvodné modlitby:


Otče náš,ktorý si na nebesiach,posväť sa meno Tvoje,príď kráľovstvo Tvoje,buď vôľa Tvoja,ako v nebi tak i na zemi,chlieb náš každodenný daj nám Pane a neuveď nás do pokušenie,ale zbav nás od zlého. Ameň!


Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si mezi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš,
Svätá Maria, Matka Božia, pros za nás za hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. AmenVerím v Boha, Otca  všemohúceho, Stvoritela neba  i zeme.
I v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho; ktorý sa počal z Ducha svätého, narodil se z Marie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukřižovaný bol umřel pochovaný bol ; zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mrtvých; vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otce všemohúceho; odtiaľ príde  súdiť živých  i mrtvých.
Verím v Ducha svätého, svätú cirkev všeobecnú,v  společenstvo svätých,v odpusteníe hriechov, vo  vzkriesenie tela a život věčný. Ameň!
 

 

02.07.2008 18:21 - Hodina Milosrdenstva - trvalý odkaz

JEŽÍŠI DŮVĚŘUJI TI

ZDROJ: https://www.abcsvatych.com/

 

   

JEŽÍŠI DŮVĚŘUJI TI

Přislíbení Pána: "Duše, které se budou modlit tuto Korunku, zahrnuje moje milosrdenství v životě a zvláště v hodině smrti.
Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit

Korunku nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustině ve Vilně 13.-14. září 1935 jako modlitbu na utišení a zmírněním Božího hněvu.
Když se modlime tuto Korunku, obětujeme Bohu Otci "Tělo a Krev, Duši a Božství" Ježíše Krista a současně prosíme "o milosrdenství pro nás a pro celý svět".

Z deníčku sestry Faustyny:

V jisté chvíli, když jsem šla po chodbě do kuchyně, jsem v duši uslyšela tato slova:
,,Neustále se modli Korunku, kterou jsem tě naučil.
Každý, kdo se ji bude modlit, dosáhne velkého milosrdenství v hodině smrti.
Kněží ji budou dávat hříšníkům jako poslední záchranu; i kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto Korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost. Přeji si, aby mé milosrdenství poznal celý svět; nesmírné milosti toužím dávat duším, které důvěřují mému milosrdenství. "

Dnes mi Pán řekl:
"Zapiš, má dcero tato slova:
Všem duším, které budou uctívat mé milosrdenství, šířit jeho úctu a povzbuzovat jiné duše k důvěře v mé milosrdenství.
Tyto duše v hodině smrti nezakusí strach. Mé milosrdenství je v tomto posledním boji ochrání...
Má dcero, vybízej duše k modlitbě té Korunky, kterou jsem ti odevzdal.
Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit.
Když se ji budou modlit i zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše pokojem a hodina jejich smrti bude šťastná.
Napiš pro zarmoucené duše: až duše uvidí a pozná velikost svých hříchů, až se před jejím zrakem otevře celá propast ubohosti, do které se ponořila, ať nezoufá, ale ať se s důvěrou vrhne do náruče mého milosrdenství jako dítě do objetí milované matky.
Tyto duše mají prvenství (v nároku) na mé slitovné Srdce, mají prvenství (v nároku) na mé milosrdenství.
Řekni, že žádná duše, která vzývala mé milosrdenství, se nezklamala ani nebyla zahanbena.
Mám zvláštní zalíbení v duši, která uvěřila v mou dobrotu.
Napiš, že když se tuto Korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otcem a umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný Spasitel. "

Pán mi dal ihned poznat, jak je velice žárlivý na mé srdce.
"... Dokonce i mezi řeholními sestrami se budeš cítit samotná a tehdy věz, že chci, aby ses těsněji spojovala se mnou. Jde mi o každý záchvěv tvého srdce; každý záchvěv tvé lásky se odráží v mém Srdci, žízním po tvé lásce. "Ano, ó Ježíši, ale ani mé srdce by bez Tebe nedokázalo žít, neboť i kdyby mi byla nabídnuta srdce všech tvorů, neuspokojila by hlubinu mého srdce.

Při modlitbě té Korunky jsem uslyšela hlas:
,,Jak veliké milosti udělím duším, které se budou tu Korunku modlit, nitro mého milosrdenství je pohnuto vůči těm, kdo se Korunku modlí. Zapiš tato slova, má dcero, říkej světu o mém milosrdenství, ať celé lidstvo pozná mé neproniknutelné milosrdenství. Je to znamení posledních časů, po něm přijde den spravedlnosti. Dokud je čas, ať (se) utíkají k prameni mého milosrdenství, ať čerpají z krve a vody, která pro ně vytryskla. "
Ach, duše lidí, kam se ukryjete v den Božího hněvu?
Teď se utíkejte k prameni Božího milosrdenství. Jak veliký počet duší vidím - vzdaly chválu Božímu milosrdenství a budou zpívat píseň chvály navěky.

Když jsem vešla do svého pokoje, uslyšela jsem tato slova:
"Každou duši, která se tu Korunku bude modlit, bráním v hodině smrti jako svou chválu a stejné výsady dosahují umírající, když se ji druzí u nich pomodli Když se u umírajícího tuto Korunku modlí, usmiřuje se Boží hněv a bezedné milosrdenství objímá duši a nitro mého milosrdenství je pohnuto pro bolestné utrpení mého Syna. "
Ach, kdyby všichni poznali, jak veliké je Pánovo milosrdenství a jak velice my všichni to milosrdenství potřebujeme, zvláště v té rozhodující hodině. Dnes jsem vedla boj s duchy temnoty o jednu duši - jak strašně satan Boží milosrdenství nenávidí, vidím, jak se staví proti celému tomu dílu. Ó, milosrdný Ježíši, rozepjatý na kříží, pamatuj na hodinu naší smrti. Nejmilosrdnější Ježíšovo Srdce, otevřené kopím, ukryj mě v poslední smrtelné hodině. Ó, krvi a vodo, která jsi vytryskla z Ježíšova Srdce jako zdroj nevyčerpatelného milosrdenství pro mě, v mé smrtelné hodině - umírající Ježíši, záruko milosrdenství - zmírni Boží hněv v mé smrtelné hodině.

Dnes ke mně vešel Pán a řekl: "Má dcero, pomoz mi zachraňovat duše. Půjdeš k umírajícímu hříšníkovi a budeš se modlit tu Korunku, a tím mu vyprosíš důvěru v mé milosrdenství, neboť si už zoufá. "
Naráz jsem se ocitla v neznámém domku, kde umíral už starší člověk ve strašných mukách. Okolo postele bylo mnoho ďáblů a plačící rodina. Když jsem se začala modlit, duchové temnoty se rozprchli se sykotem a vyhrožováním protí mně, ta duše se uklidnila a plná důvěry spočinula v Pánu. V tom okamžíku jsem se uviděla ve svém pokojí. Jak se to děje, nevím.

 

 

02.07.2008 18:19 - Hodina Milosrdenstva - trvalý odkaz

Sv. Faustina

 

 

Faustyna

Svátek Božího milosrdenství

V roce 1931 řekl Pán Ježíš sestře Faustině: "Přeji si, aby byl ustanoven svátek Milosrdenství."
Svatý Otec Jan Pavel II. ustanovil tento svátek dne 30. dubna 2000, v den, kdy prohlásil blahoslavenou sestru Faustinu za svatou.
Svátek Božího milosrdenství se bude slavit vždy první neděli po Velikonocích.
Tento svátek je dnem velkých milostí pro všechny lidi.
Sám Pán Ježíš o něm říká:
V jistou chvílí jsem uslyšela tato slova:
"Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství.
Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášťpro ubohé hříšníky.
V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství;
celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží.


Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání,
dosáhne úplného odpuštění vin a trestů;
v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti;
ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.


Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum, ani lidský, ani andělský, za celou věčnost.
Vše, co existuje, má svůj původ v nitru mého milosrdenství.
Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.


Svátek Milosrdenství vyplynul z mého nitra, toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích.
Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství.

Hodina Božího milosrdenství

V říjnu 1936 v Krakově doporučil Pán Ježíš uctívat hodinu své smrti:
"Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky. Vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán.


V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu - milosrdenství zvítězilo nad spravedlnosti.
Dcero má, snaž se v tuto hodinu vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí, a nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik.


Žádám o úctu k mému milosrdenství od všech tvorů, ale od tebe především, neboť tobě jsem nejhlouběji dal to tajemství poznat.


O třetí hodině vyprošuj mé milosrdenství zvláště hříšníkům a alespoň na chvilku se zamýšlej nad mým utrpením, zvláště nad mou opuštěností ve chvíli umíráni. Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět. Dovolím ti proniknout do mého smrtelného smutku, v tuto hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení..."

Obraz milosrdného Ježíše

(Obraz Božího milosrdenství)
Jeho podoba byla zjevena ve vizi, kterou měla sestra Faustina 22. února 1931 v cele Plockého kláštera.
Pro tento obraz Krista jsou charakteristické dva paprsky.


Světlý paprsek představuje vodu, která omilostňuje duše, červený paprsek znamená krev, která je životem duše.
Pán Ježíš sestře Faustině řekl:
"Slibuji, že duše, která bude tento obraz ctít, nezahyne. Já sám ji budu chránit jako svou chválu."

 

02.07.2008 18:00 - Hodina Milosrdenstva - trvalý odkaz

15.00 hodina každý deň je"Hodina Milosrdenstva."

  

      Recados e Imagens - Religiosas - Orkut

Ježiš,pri svojom zjavení Sv.Faustíne povedal "každý deň o 15.00 hodine s modlite.Je to hodina môjho Milosrdenstva.

Veľa ľudí vo svete sa v túto hodinu aspoň prežehná a pomyslí si na utrpenie Ježiša umierajúceho na kríži o 15.00 hodine.Mnohí majú natiahnuté hodinky na zvonenie,aby náhodou nezabudli na 15.00 hodinu.Modlitby v tejto hodine sú veľmi účinné,hlavne pre duchovný život a obráenie,ale aj pre vymodlenie si naších prosieb.

Ježiš nám dal túto modlitbu:

Korunka k Božímu milosrdenství